Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan» STAAT EN OORLOG. 1785. j3

cie Vuur- of Stoommachines te mogen maken, naar de Uitvinding van James Watt hier vooren genoemd, en daar van aan de Suppl. te doen expedieeren Brieven in Communi forma.

Dat zy Heeren Gecommitteerden by examinatie van dezelve Requeste wel bevonden hadden, dat de Suppl. ten deezen kwamen te verzoeken een feclufif Ocfroy op een Vuurmachine , dewelke door de Suppl. niet was geinventeert, en dus als geen nieuwe inventie ten haaren opzigte konde werden geconfidereert, en vervolgens niet viel in de termen van zodanige Uitvindingen, op welke hun Ed. Gr. Mog. gewoon waren feclufive Oftroyen te verleenen, dog dat zy Heeren Gecommitteerden echter niet konden nalaaten te remarqueren , dat de bovengemelde refleétie, hoe zeer op zig zelfs na hun gedagten zeer gefundeert, echter ten deezen in geen confidentie behoorde te werden genomen, ter oorzaake, dat de Suppl. dit verzoek aan hun Ed. Gr. Mog. niet alleen kwamen te doen met Communicatie, maar zelfs op inftantie van den Uitvinder zelfs, zoodanig , dat de Suppl, van de voorn. Vuurmachine geen gebruik zouden kunnen maaken, ingeval hun Ed. Gr. Mog. dit verzoek aan hun niet accordeerden: Dat hier by nog kwaam, dat dit ver. zoek niet wietd gedaan door particuliere Perfoonen, maar door een Genootfchap, dat zig reeds langen tyd by de geleerde Waereld beroemd had gemaakt, terwyl ook het oogmerk van de Suppl. en in 't byzonder ook van den meergem. Steven Hogendyk zig niet bepaalde, om door het verkrygen van een feclufif Oótroy zig zelfs eenig voordeel te bezorgen, maar eenig en alleen voort kwaam uit een ware zugt, om zonder eenige beloning aan hunne Medeburgeren nuttig te kunnen zyn , en welke refiedtie voor al ten deezen in aanmerking behoorde re werden genomen ten aanzien van de voorn. Steven Hogendyk, als de welke in zyne hoogen Ouderdom met zoo veel yver nog werkzaam was , om ten zynen privative kosten zyn Vaderland van dienst te zyn, en dat het vervolgens aan hun Heeren Gecommitteerden was voorgekomen, dat deeze demarche de goedkeuring van hun Ed. Gr. Mog. volD 3 ko«

Sluiten