Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S>* jan. ZAAKEN VAN 17I6.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben gedeclareeit niet te concurreeren tot de voorfz. Refolutie.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Brielle, Enkhuyfen, Edam en Mederablik hebben de conclufie van de voorfj. Refolutie aangezien.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

XU. Advis van Gecommitteerde Raaden, op de verzogte Amnestie door lngezeetenen, zoo der Dorpe en Ambagtsheerlykheden van den Nieuwenhoorn en Nieuwe Gote, als van den Dorpe en Ambagtsheerlykheid van 't Nieuwland; nevens de Bylagen. Ingebragt ter Vergaderinge van hun Ed. Gr Mogende , in dato al January 1786".

/"^ntfangen een Misfive van de Heeren Gecommit\J teerde Raaden, gefchreeven in den Hage den 19 dezer , houdende , tot voldoening aan hun Edele Gr. Mog. requifiten van den 4 Juny jongstleeden , derzeiver Confideratien en Advis op de Requesren aan hun Ed. Groot Mog. geprefenteert door een aantal Ingezetenen , zoo van den Dorpe en Ambagtsheerlykheden Nieuvvenhoorn en de Nieuwe Gote, als van den Dorpe en Ambagtsheerlykheid van het Nieuwland, tendeerende tot het obtineeren van Pardon, Abolitie of generale Amnestie voor de Perfoonen daar by vermeld , -wegens het gebeurde aldaar , breeder in het zelve Advis met de Requesten , Berigten en Coniideratien hier aa geinfereert.

Fiat

I , 1

Sluiten