Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 jan. ZAAKEN VAN

178Ö.

gemelde Gevangenen anders, dan als de voornaamlte Belhamels van al het voorgevallene te confidereeren.

Ten anderen , om dat het ons meede in bet generaal is voorgekoomen, dat, zoo de loop der Juftitie ergens met relatie tot die geenen tegens weiken van Officieweege geprocedeerd wierd , behoorde te worden onverhinderd gelaaten, zulks dan althans zoude behooren te gefchieden, met betrekking tot het voorgevallene in den Lande van Voorne, om dat de aldaar ontftaane tumultuaire beweegingen tot eene verregaande extremiteit gepousfeert zyn, gelyk door U Ed Gr. Mog., uit de contenue der berigten van den Bnilluw der Piecke nader zal kunnen blyken.

Ten derden, om dat eenige Leden van ons Collegie onder de hand geïnformeerd zyn , dat het 'er nog ver af is, dat de puhücque rust in den Lande van' Voorne geheel herfteld zoude weezen ; ja dat daar als nog niet naar behooren voldaan word aan U Ed. Gr, Mog. zoo heilzaame Publicatien van den 16 Augustus 1784 , en van den 23 February 3785 , relpe&ive.

En En laatftelyk, om dat de bovengemelde confideratien van den Advocaat Fiscaal in allen gevalle niet anders zouden bewyzen, dan dat de competente Rechter quovis meliori modo zoude behooren zorge te dragen, dat 'er eindelyk geraakt wierde tot eene behoorlyke afdoening van zaaken, kunnende een enkel dilay van Procedures of de halftarrigheid van Gevangenen in het per/ifieeren by de ontkentenis van hun begaan misdfyf, raar onze gedagten , nimmer een genoegzaam motief opleeveren om gratie te verleenen aan de zoodanigen die andeaszints geenerhande gratie zouden verdienen

Weshalven de Gecommitteerde Raaden , onaangezien de meergemelde > confideratien (onder het welneemen van U E'! Gr. Mog.) van advies zouden zyn, dat U Ed. Gr. Mog. uit hoogstderzelvtr Souveraine magt en authoriteit,

aan

Sluiten