Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jak. STAAT EN OORLOG. 1786. 119

dagvaart om in Perfoon voor de Edele Achtb. Heeren Leenmannen voorgenoemd te compareeren, en het dus te vreezen is dat dezelve na het verleenen van het vierde of laatfte default, by contumacie zullen worden gebannen, eu daar door zig in de noodzaakelykheid zullen zien gebragt, om zoo niet voor altyd ten minden voor een aantal jaaren uit hunne Geboorte-Plaatfen te blyven , en afgefcheiden van hunne Families misfchien hun leeven in vreemde Landen of Piaatfen te eindigen, gelyk dan ook de Vrouwen en Kinderen van den gedetineerde Ary en Barend Hoogwerf en de voortvlugtige Gerrit Vermeer , geene middelen van beftaan hebbende, en door het afzyn van haare Mans verftooken zynde van het daaglyks onderhoud , welke dezelve met hunnen handenwerk gewoon waren voor hunne huishouding te gewinnen de grootfte armoede, en vooral in het laatfte koude jaarfaifoen hebben moeten gevoelen.

Dat zy Supplianten wyders met bedaardheid hei voorgevallene overdenkende moeten toeftemmen, dat boe zeer zy vertrouwen dat de meergemelde gedetineerde en voortvlugtige Perfoonen met het vooifz„ gepleegde geene kwaade nog oproerige oogmerken nog ook geen direcl: voorneemen, om de uitvoering der beveelen van de hooge Overigheid te ftremmen hebben gehad , het zelve echter geheel is ftrydig met de goede ordre en rust , welke door hun in het oog had behooren te worden gehouden, en het hun derhalven voor zoo verte zy daar aan ook eenig deel hebben gehad, van harten leed is, en daar van nu nog meerder zyn getroffen , daar zy Supplianten nog daaglyks onderrigt worden, dat U Ed. Gr. Mog. niet anders bedoeld hebben, dan door de opgemelde Looting hun geleegenheid te geeven , om hunne eigene bezittingen met vrugt te kunnen befchermen en U Ed. Gr. Mog. dus voor hun Supplianiens nut en veiligheid hebben gezorgt. ^ H 4 Dat

Sluiten