Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï^8 «bb. ZAAKEN VAN 3786,

ferveert, en was het mogelyk * tot meerdere bloei gebragt wierde ; en aan de andere zyde , dat door het blyvend verbod van invoer van Hollandfchen Haring in Vrankryk , in de Ooftenrykfche Nederlanden , en inzonderheid door het nieuw verbod van invoer van Haring in de Keizerlyke Erflanden , den Haring tot zeer laage pryzen had moeten worden gefleeten , en fteeds zoude moeten blvven gefleeten worden, zo lang de yoorfz. prohibitive Ordonnantiën in de voorfs. Landen plaats hadden, en het daar door gefchapen ftond, dat de geheele Hiring-Visfchery hier te Lande onherstelbaar ftond te worden geabandonneert, indien de Rheeders der Buizen daar tegen niet op de een of andere wyze wierden te gemoed gekomen ; van advife waren, dat aan elk der Schepen, welke in het gepasseerde jaar 1785 ter Haringvaart in Zee waren geloo» pen , zoude behooren te worden geaccordeert en uit :» Lands Os betaald een Praemie van 700 Guldens; dat daarenboven de zaaken ter Generaliteit daar heenen als nog zouden behooren te worden gedirigeert ^ qat de inftantien , welke van wegens hun Hoog Mog. py de Hoven van Weenen en Verfailles bereids waren gedaan , tot intrekking van de voorfz. Ordonnantiën , door hoogstdezelve fteeds met alle mogelyk empresfejnent worden gepousfeert, als het eenig middel zynde, waar door de Haring-Visfcherye hier te Lande op den $uur kon worden geconferveert. ' Waar op gedelibereerd , en Copie van het voorfz. gerapporteerde verzogt zynde door de Heeren Gedeputeerden der Steden Dordrecht, Haarlem. Delft, Leidén, Amfterdam, Gouda, Rotterdam, Schoonhoven, Alkmaar, Enkhuifen, Edam en Midemblik, om daar op te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen , is de finaale Refolutie uitgefteld tot nadere deliberatie.

Accordeert met voorfz. Refo!utien.

XVit;

Sluiten