Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï8o pee. ZAAK EN VAN 1786.

het oogmerk hunner beftemming en van het waare nut der Maatfchappy, altoos vry, en tefFens gerecommandeerd , om hunne refleftien op dat een en ander, by Pointen ter Refcriptie dienende, even als vooren, voor te draagen.

En ten einde aan de Kameren naar behooren gelegenheid te geeven , om dit werk ook van haare zyde met de vereischte naauwkeurigheid te kunnen naJWin, zullen zy, daar het Verbaal en de Refcriptie op de Brieven, naar de order der Compagnie worden ingerigt, moeten zorgen, dat deeze ter handftelliug aan de Kamer Amfterdam gefchiede, zoo dra het Verbaal en de Refcriptie aan ieder Comptoir in het byzonder, by hen zullen zyn gerefümeert.

Des zullen zy altoos zorge moeten dra. gen , dat hun ganfche werk met relatie tot het Verbaal, en de Pointen ter Refcriptie dienende, bearbeid zyn met het laatfte van de maand Maart.

Na het afloopen der Voorjaars Vergadering van Zeeventiene zal 'er gehouden worden een Befogne in den Haag , beftaande uit Leden van alle de Kameren, daar onder begrepen eenigen van de nieuw aan te ftellen Leden, voorts het gewoon getal der Hoofdparticipanten , en de Minifters der Compagnie; in welk Befogne alleen zullen worden geleezen het geconcipieerde Verbaal, en de Pointen ter Refcriptie, te meermaalen vermeld. Doch zullen in dat Befogne ook gebragt moeten worden de fchriftelyke Advifen der refpeftive Kameren en verdere Leden van het Befogne , bevattende zoo wel hunne refle&ien op de voorfz. Pointen, als eene opgave van zoodanige anderen, die zy zouden vermeenen obje&en ter Re-

fcrip»

Sluiten