Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188 feb. ZAAKEN VAN 1786.

len aan U Wel Ed. Gecommitteerden hebben voorgehouden ot doen voorhouden , en in welke opinie wy als nog moeten perfisteren , zoo lange onze Vergadering, conform de Conftitune der Provintie, zal blyven eene Vergadering van order , en overeenkomende aan het groot oogmerk van een Gemeenebest, in het welke niet de wil, maar de werten de regel zyn , naar 'c welke de Leden van Regeering ook zig moeten gedragen , en der Ingezeetenen welvaart behartigen; gelyk wy dan ook , om dien zelfden regel, verpligt zullen zyn, ons-te gedragen naar onze bezworen pligt en de wetten dezer Provintie, en,niet naar tydsomftandiglieden , zoo als Uw Ed. zig- verklaren te zullen doen , zonder zig daarinne door eenige aanmaning, veel min ordinatoire corclufien , van wien ook , eeniger maten te laaten interrumperen , en konnen Wy niet nalaten , Uw Ed,, als mede compoferende de Vergadering der Heeren Staaten van Utrechr, in bedaarde overweeging te geven , van welken aart deze U Wel Ed. declaratie , aan den Souverain gedaan, te houden zv , en of dezelve iets anders involveert, dan dat elk Lid de zaken verder zal gouverneeren, zoo als hem goeddunkt, t°t toralen ondergang dezer Provintie en van het lieve Vaderland , en of wy niet ipfo fatio ophouden Souve. ram te zyn , byaldien deze U Wel Ed. declaratie gelundeert, en by vervolg ten effecte zal moeten gebragt worden. Intutfchen kunnen Wy hier byvoegen, met ongenoegen ons gebragt te zullen zien tot zoodanige middelen , als onzen pligt en de Souverainiteit, aan Uns toevertrouwd, tot herftelling der goede order zoude mogen vorderen, en noodzakelyk vereischten ; en verhoopen Wy, dat volgens het flot van U Wel. Ed. Mislive eene bedaarde overweging by allen of ten minlten zommigen der Leden van U Wel Ed. Vergadennge, in welke de Meerderheid alleen door de conclu. derende femme van den Heer eerfte Burgemeefter lchynt geformeerd te zyn, dezelve Vergadering zal brengen tot gemagtigder denkbeelden, en alzulks zal blyven aankleeven de bezworene Conftitutie binnen deze Provintie, als nog fublifterende, en waarinne by een enkel Lid, conform alle Regtsbegrippen, geene alte-

Sluiten