Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fss. STAAT EN OORLOG. 1786. 18?

teratie kan worden gemaakt , en dat U Wel Ed. der» zeiver handelingen hier naar inrigtende, met ons tot het gemeene welzyn veel eer zullen medewerken , als hetzelve met verbreking van alle orde, benadeelende de rust en eendragt, verder willen ftoren, zulks ons dan ook zeer aangenaam zal zyn , den goeden uitflag van bedaarde Raadspleginge der Magiflraat van Wyck uit liet antwoord van U Wel E i. op deze onze nadere Misfive, zoo fpoedig doenlyk, aan de Heeren onze Ordinaris Gedeputeerden af te zenden , te mogen vernemen.

Hier mede Edele Erentfeste Vrome bevelen wy Uw Ed. in.de befcherming van God Aimagtig. Gefchreven te Uirecht den 28 December 1785*

(Was get.)

a. T. godin.

Uwer Ed, goede Vrienden, de Staaten van den Lande van Utrecht.

Ter Ordonnantie van dezelve.

(Was get.)

h. a. laan.

Answoord van ie Regeering der Stad Wyck op de bovenjtaande Misfive van de Ed. Mog. Heeren Staaten 's hands van Utrechr.

EDELE MOGENDE HEEREN!

Wy hebben wel ontfangen U Ed. Mog, nadere Misfive van den 28 December des afgelopen jaars 1785, en vinden ons verpligt daartegen aan U Ed. Mog. voor te dragen: dat de Staaten van den Lande van Utrecht, beltaau uit drie Leden, alsze, Geëti-

geer-

Sluiten