Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£02 feb. ZAAKEN ¥ A N 178$.

zelve Publicatie, In het byzonder ten reguarde van hua Ed. Gr. Mog. Refidentieplaats, by preventie gedemandeerd is, ten kosten van den Lande zoo veele affiflentie van Dienaars der Juftitie, en des noods, van eenen afzonderlyken Drosfaard te verleenen, als dezelve Advocaat Fiscaal zoude mogen nodig oordeelen ; als mede dezelve Heeren Gecommitteerde Raaden verder te authorifëeren, om een wakend oog te houden op de conduites der Officieren van het Guarnifoen alhier, en , by bevind, dat dezelve zig aan mefufes fchuldig maken , daar van hun Ed. Gr. Mog. vergaderd zynde, ten fpoedigffien te adverteeren , en ingeval hun Ed. Gr. Mog. niet aanwezig zyn, als dan daar omtrent zoodanige Orders te Rellen, als dezelve Heeren Gecommitteerde Raaden tot voorkoming van dien zullen nodig oordeelen.

En zal Extract deezer Refolutie worden gezonden aan de voorfz. Heeren Gecommitteerde Raaden, om den inhoud derzelve precies en naar de Letter te obferveeren en naar te komen.

Accordeert met voorfz. Refolutien.

edele groot mogende heeren!

✓"^einformeert zynde, dat, onaangezien de beVJ vpoiens daar tegen gefielde ordres van tyd tot tyd diverfe ongeregeldheeden alhier in den Haage zyn aangerigt, hebben wy tot ftuiting van den verderen voortgang derzelve, en tot confervatie van de rust en veiligheid in deeze Uwer Eiele Groot Mogende refidentie plaats , in overweeging genomen om de Patrouilles , welke zeedert eenigen tyd waien verminderd, wederom op den voorigen voet uit te zenden; en hebben vervolgens op den 14 deezer, na daar op de confideratien van de Heeren onze Commisfarisfen tot de Militaire zaaken, als meede van den Heere Raadpenfionaris , vernoomen

te

Sluiten