Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FEB. STAAT EN OORLOG. 1786. S03

te hebben, conform dezelve, en een Plan hec welk nopens het uitzenden der voorfcbreeve Pa. trouilles door den Lieutenant Generaal San^oz , thans het Garnifoen alhier Comman Jeerende , aan on6 gepiaïfenteert is, goedgevonden en ver° liaan, deuzelven Lieutenant Generaal Sandoz te authorileeren en te gelasten, om voortaan tot on<e nadere ordre te beginnen met voorleede Purderdag den 16 deezer, de voorfchreeve Patrouilles te laten uitzenden , met last om alle Zamenrottingen, en verdere allerminlte beginzelen van ongeregeldheeden , dadelyk te ftuiten, en te doen ophouden , mitsgaders om van het geen daar omtrent zoude mogen voor te vallen, aanftonds aan óns, of wanneer het Collegie niet' vergaderd was, aan de twee eerite prsfent zynde Leden van het zelve Rapport te doen, zynde het voorfchreeve Plan door den Lieutenant Generaal Sandoz aan ons overgeleevert, van inhoud als volgt '

Ter obediëntie van U Edele Mogende heeft de ondergefchreeve de eer U Edele Mogende hier mede zyne confideratien op te geeven, hoe de Piquetten van 's Haage zouden kunnen worden uitgezet, tot bereiking van het oogmerk , en teffens tot zoo veel foulaas van de Trouppes alhier Garnifoen houdende, als mogelyk is;

Namentlyk dat ten half neegen uuren ?s avonds zig op de Hoofdwagt zouden moeten bevinden 5 Sergeanten , 7 Corporaals en 58 Gemeenen, zoo als ook voor de Ruiterwagt 8 Ruiters te Paard , alle onder de ordres van den Commandant der 'Hoofdwagt.

Die Manfchappen kunnen in dier voe« ge verdeeld worden , omme ten neegen uuren de Patrouilles te beginnen als volgdj

Na

Sluiten