Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*04 fee. ZAAKEN VAN iyfl§.

Serg. Corp. Gem. Ruit;

Na de Vismarkt - i i 8 Wag-n- en Boèk-

hors.itraat - I i ju 2

D" Vyverbergh en het

Voorhout - i J 12 —?

De Veerkade - — 262

De Pnnce Gragt - 1 1 10 2

De Nobelltraat ■ - I 1 1

te zaatnen y 7 58 8

Dewelke zoude verdeeld werden in twee deelen, het eerfte gedeelte zal twee uuren Patrouilleeren , en door het tweede gedeelte afgelost worden, en zulks alternatief van twee tot twee uuren tot het aanbreeken van den dag. 7 De Onder - OfTiciers zullen zig onder elkander veiftaan over de plaats, waar zy ma'kanderen kunnen vinden, om zig af te losfen ieder in de wyk van zyn posr.

Op deeze wyze zullen de geheele nagt voorlchreeve wyken met de Troupes bezet zyn,

Deeze Patrouilles, desordres of zaamenrottingen ontmoetende , moeten dezelven tragten te beletten, de Daaders appraehendeeren en op ue Hoofdwagt op> breugen , en zulks niet kunnende effèc» tueeren daar by blyven, en een Ruiter of Soldaat (waar geen Ruiters geplaatst zyn.) aan de Hoofdwagt zenden om Rap. port te doen , dewelke de nodige adfiftentie zenden zal uit die tot de Patrouilles gedeftineerde Manfchappen, benevens een C 'rporaal èn vier Man van de Ruiterwagt;

Tot

Sluiten