Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«3» feb. ZAAKEN VAN 1786.

hebben gedemonflreert, Hat de algemeene be» grippen omtrent het verftand van meergemelde Refolutie met onze gevoelens dien aangaande al-

tyd hebben ingeftemd, tot dat het eenige

Leden der Vroedfchap heeft goedgedagt, na verloop van meer dan een geheel jaar, dat de zaak der Schurtery een onderwerp van de deliberatien der gecombineerde Vergadering geweest wasj — en hoewel een gedeelte derzelve zoo met woorden als daaden had gemanifesteerd in geene andere gevoelens omtrent onze bevoegheid te ftaan, als waar in wy verfeeren, —— op het tydftip dat de geprojecteerde reforme reeds gearresteerd was , de ex cutte derzelve door den Addres aan U Edele Groot Mogende te ftremmen.

Wy zouden dus Edele Groot Mogende Heeren ! (daar wy in afwagting van het Berigt der Wethouderfchap over de recufatie der Scheepenen Havart en de Mirell referveertn , om ons omtrent het vierde Hoofddeel der Memorie te expliceeren, tot dat wy daar toe in het te houden Btfoigne met de Heeren ü Edele Groot Mogende Commisfarisfen geleegenheid zullen verkrygen,) deeze onze confiJeratien kunnen be« fluiten, ware het niet, dat wy ons onvermydelyk verpligt vonden aan de feneufte attentie van U Edele Groot Mogende voor te ftellen de ongelukkige gefteldheid, waar in deeze zints lang gefolterde Stad zig nog bevindt , en het akelig vooruitzicht, dat reeds niet zeer ver af zig vertoont , wanneer de goede Burgery zonder eene genoegzaame befcherming in eene wel ingerigte Schutrery te vinden zoude blootgefteld zyn, aan de woede van een oproerige gemeen, het welk zedert ons verblyf alhier wel in het plegen van opentlyk geweld is beteugeld — doch door meer dan eène gebeurtenis nogtans maar al te veel heeft doen zien dat de vrees voor eene efficacitufe tegenltand alleen in ftaat is haare muitzucht onder te houden. ■

Wy

Sluiten