Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ted. STAAT EN OORLOG. 1786*. 240

XXVI. Refolutie omtrent de Militaire Honneurs aan hun Edele Groot Mog.; en de redresfen op dat fubfeü. In dato 24 Februtry 1786.

By refumptie, en tot finaale afkomst op heeden volgens hun Ed. Gr. Mog. Refolutie van den 17 deezer, gedelibereert zyndê op het Rapport, den 17 December laatstleeden ter Vergadering uitgebragt door de Heeren van de Ridderfchnp en verdere hun Ed. Gr. Mog. Gecommitteerden tot het groot Befogne , hebbende, tot voldoening aan hun Ei. Gr. Mog. Refolutie Commisforiaal van den 28 September te vooren, met de Heeren Gecommitteerde Raaden geëxamineert , hoedanige Militaire honneurs aan de Vergadering van hun Ed. Gr. Mog. by de alhier in Guarniiöen zynde Militie zouden behooren plaats te hebben, en de nodige redresfen op dat fubjecl:.

Is goedgevonden en verftaan , dat voortaan by het uitgaan der Vergadering van hun Ed. Gr. Mog. de Hoofdwagt op het Binnenhof, de Ruiterwagt op het Buitenhof en de Wagt aan de Grenadierspoort zullen moeten uitkomen, en onder her flaan van de Marsch en het fteeken der Tromper, met Sponton, Pallas, Vaendel en gepraMènteert Geweer, de Leden de Vergadering van hun Ed. Gr. Mog. compofeerende, falueeren : zullende gemelde Wagten met geprefenteerd Geweer moeten blyven itaan tot na hei vertrek van den Heer Raadpenfionaris , en denzelven gelyke honneurs bewyzen , ten ware zy van wegens gemelden Heer vroeger door een Staate-Boode mogten worden gelicentiesrr.

Dat geduurende de Sesfie der Vergadering van hun Ed- Gr. Mog. voorfz. drie Wagten voor JNiemaho hoe genaamd zullen vermogen uit te kom^n , om denzelven Militaire honneurs te bewyzen, on vermindert nogthans het geen gebruikelyk is ten aanzien der Wag. ten , die elkanderen pasfeeren en aflosfen.

Dat de Poort tusfehen het Binnen- en Buitenhof Q 5 voor

Sluiten