Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 17E6. 259

XXIX. Protest en Advis van verfcheiden Friefche Staatsleden uit de Steden , raakende de Regeerings-bejlellirg in de Steden van hun Gewest. In datis 21, 24 Febr. en 9 Maart 37S6.

De geëxhibeerde Concept-Misfive van het Kwartier van Oostergoo, in zich bevattende de Sustenue, als of aan de Ed. Mog. Heeren Staaten des Lands toekwam het Recht, om naar welgevallen voor de refpeétive Sceeden in deeze Provincie, Regeerings-Reglementen te veranderen en te maaken , firydig met het . Reglement-Reformatoir, mede Conventie tusfehen Landen en Steeden, van den jaare 1580, en met verfchil. lende Staats-Refolutien over die materie genoomen, zynde dit erkend Recht der Steeden om haar eigen Domefiieke Reglementen en Raads-beftellingen te maaken , althans meer dan 300 jaaren in de Steeden geëxerceerd, zo als klaarlyk blyken kan uit twee Reglementen van Bolsward en Sneek, over de forma van Regeeringe , door de Leden der Regeeringe zelve gemaakt in de jaaren 14.56 en 1457 , te vinden in het Charterboek, gelyk ook in de Conditiën, die tusfehen Hertog Karei van Beurgondien , en de Magiftraat der Stad Dokkum in het jaar 1470 gemaakt zyn , onder I anderen bedongen is de kiezinge van de Magiftraat vry te laatpn ; dus verklaaren wy niet alleen ons- met dezelve Misfive niet te conformeeren , maar tevens van j oordeel te zyn , dat wegens dit Kwartier (indien onverhoopt by de drie Land - Kwartieren eene Concltifie I overeenkomftig gemelde Concept-Misfive wierd genoomen) daar tegens ten fterkften behoorde te worden géprotelteert; vermits zoodanige Refolutie een notoire en dadelyke infraftie in het Recht, ieder Stad afzonderlyk onwederfpreekelyk competeerende zoude behelzen, met; referve , om daar tegens ten allen tyde zoodanige te ageeren, als men tot maintien van het Recht der Steeden, zerzelver Burgers en Ingezeetenen zal verftaan te behooren, en indien Uw Ed. Mog. niet tot een foortR 2 ge-

Sluiten