Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sfo maart, ZAAKEN VAN 1786.

gelyk Protest , Kwartierswyze gelieven te refolveeren; zoo verklaaren niet te min Volmagten van Harlingen, zich met de geconcipieerde Misfive, als in zeer onbeleefde termen gecoucheerd, niet te kunnen conformee. ren, en voor zoo verre dezelve de boven aangehaalde Sustenue bevat, daar tegens ten Iterkften te protefteeren , en dezelve nevens alle Refolutien reeds genomen of nog te neemen, waar by her veranderen en maaken van Regeerings-Reglementen voor de Steeden, aan de Staaten des Lands wordt toegekend , te houden voor niemand verbindende, referveerende zy Volmagten wel fpeciaal voor zich en hunne Committenten het Recht, om daar tegens ten allen tyde te ageeren , zoo en in dier voegen , als zy ter handhaaving en befcherming van de Rechten en Privilegiën der Steeden in het algemeen, en van de Stad en Burgery van Harlingen in het byzonder zullen verdaan te behooren.

Ten welken einde zy deezen in het Kwartiers-Boek zullen doen aanteekenen.

Aöum den 21 February 1786.

j. van alema. e. m. va1n beyma.

De Ondergeteekende Volmagten conformeeren zich

met het boventtaande , en hebben dus deeze onder, fchreeven.

Wegens Sneek J Wegens Stavoren.

e. de wendt. I b. van s1ppama.

Wegens Workum. I charlbs bigot.

d. b. van der haer , Van I

Camper-Nieuwland. I

petrus camper. j

De Ondergeteekende Volmagt uit de Vroedfchap wegens de Stad Sneek, by dieninge van bovenftaande Advis en Protest niet preient geweest zynde, verklaart by deezen dat het alleen daar door veroorzaakt is , dat het zelve niet heeft Onderteekend , vermits de Sentimenten daar in vervat, volkomen voor de zyne erkent

en

Sluiten