Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aSi maart, ZAAKEN VAN i78tf.

en de Conclufie met de Meerderheid op te maken ; veel min hoe welgem. Heeren in goeden ernst hun gedrag meenen te kunnen verfchoonen , met te zeggen: dat zy in de opinie hadden geverfeerd , dat, zoo lang 'er geen verbod van Hun Ed. Mog. was, dat de Gedeputeerden op geen Generaliteits Ampien konden ftemmen , dezelve hangende Hun Ei Mog. deliberatien over de Misfive van de Magiltraat van 's Bosch en van den Raad van Braband, naar ouder gewoonte gerusr de ftem konden geven aan den Heer Witte luilingh;" daar immers de aanfielling van welgem. Heer, a's geen geboren Brabander zynde , direct aanloopt tegen de in voorfchreeven Misfive gemanifesteerde fustenue der Regeering van 's Bosch, en waarop Hun^ Ed. Mog., in afwagting der advyfen van den Raad van Staaten en Raad van Brabani, hunne vrye deliberatien wilden hebben gereferveert , met fpeciaal verbod aan hunne Gedeputeerden , van toetelaaten , dat Hun t-d. Mog. hierin wierden gefrusteerd. üm met te zeggen, dat welgem. Heeren Ordinaris Gedeputeerden met onkundig waren van Hun Ed. Mog. deliberatien op de Misfive der Heeren Staaten van Holland van den a February 1785, rakende het niet begeeven der Generaliteits Ampten, zoo Politicq als Militair, als met rugfpraak der Provincie , en waarop reeds voor lang Conclufie had kunnen worden genomen, indien de Heer van Lynden voor den eerst Edelen, lchoon door meest alle de Leeden menigmaal daartoe verzogt, met opzettelyk, en tot heden toe geweigerd had , zyn advys uittebrengen, en aldus dadelyk zig zeiven en zyne Meede-Gedeputeerden, in weerwil van de intentie der Meerderheid van de Siaats-Leden , had geraajntmeerd by de faculteit, om over de Generaliteits Ampten zonder kennis der Provucie te disponeeren.

Dat Hun Ed. Achtb. bovendien moeten remarqueeren , fpeciaal nopens de conduite van den Heer van Citters , dat hy niet alleen op den eerften December des afgelopen jaars , met zigtbaare precipnance , en fchoon geen der andere Provinciën gereed was , de item gegeeven heeft, maar zelf zyne Committenten daarvan onkundig gelaten in de Misfive, den volgenden dag

Sluiten