Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

272 maart, ZAAKEN VAN 178Ö.

in de hulpe en protectie van den name des Heeren, die Hemel en Aarde gefchapen heeft, en hiermede me: de hoogfte agting tekenen te zyn.

edele groot achtbaare heeren!

ü El. Gr. Achtb. getrouwe Burgeren.

(Was get.)

Door de Geconftitneerden en Gecommitteerden.

XXXIf. Approbatie van het yerrigte van Gecommitteerde Raaden, ten aanzien der nieuwe Vaandels voor het Regiment Hollandfche Gardes te voet. In dato 16 Maart 1786.

Omfangen een Misfive van-de Heeren Gecommitteerde Raaden, gefchreeven in den Hage den 28 der voorleede maand, waar by ter kennis van hun Ed. Groot Mog. brengen het geen tot executie van hoogstderzelver Refolutie van den a8 September 1785 , betreklyk de nieuwe Vaandels voor hun Ed. Groot Mog. Regiment Lyfgardes te voet, hadden verrigt, breeder in de navolgende Misfive en Bylage vervar.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, met approbatie van het verrigte in de voorfz. Misfive en Bylage vervat, dezelve aan te neemen voor Notificatie.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

EDE-

Sluiten