Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1786. 289

dan ten aanzien van het gedaane verzoek door bovengemelde Heeren Gedeputeerden tot eene exemplaare Satisfactie zoodanig te refolveeren, als hun Ed. Gr. Mog. naar bevind van zaaken, en tot maitatien van eene goede discipline en getrouwe uitvoering der ontfange Ordres zullen oordeelen te behooren, en om van derzelver bevinding en verrigte aan hun Ed. Gr. Mog. circumltantieel rapport te doen.

Accordeert met voorfz. Rofolutien,

XXXVI. Verzoek aan Gecommitteerde Raaden in beide Quartieren om zig te preepareeren op de Befoignes over de advifen , op de verzoeken der Zuid- en Noord-Hollandfche Sinodes om vermeerdering van der Predikanten Traktementen. In dato 18 Maart l?85-

De Heeren Gedeputeerden der Stad Gouda, hebben uit naam en van wegens hunne Principaalen rer Vergadering voorgedraagen , dat bereids op den i<S September en 19 November van het gepasfeerde jaar door de refpecT: ve Gedeputeerdens der Christelyke Synodens van Zui!- en Noord-Hollan t aan hun Ed. Gr. Mog. twee diverfe Requesten , om vermeerdering der fradtementen van de Predikanten dezer Provincie geprajfenreert zynde de advifen van Heeren Gecommitteerde Raaden in beide de Quartieren, daar op den tg Mey en 30 Juny laastleeden confecutivelyk ter Vergadenng van hun Ed Gr. Mog. waren ingekomen, en by de refpective Leden van Staat overgekomen, dat ™rts/y eer'e posterieure Refolutie van hun Edele Gr. Mogende, de nadere confideratien en advis van Heeren Gecommitteerde Raaden op deeze materie waren gerequireert; dat welgemelde Heeren hunne Principaalen geconfidereert hadden, dat, zonder voor als nog te treeden in de middelen , op welke aan de voorf?! XXXI. deel. T ver*

Sluiten