Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1780. 395

zeekere vertrouwen, dat door ons geene Orders , hoe ook genaamd, zouden worden gegeeven , tot het doen marcheeren van eenige Trouppes van deezen Staat, en fpeciaal van die, welke ter repartitie van Uwer Edele Groot Mog. Provincie liaan , naar de Provincie van Utrecht, of eenige Steden of Plaatfen, in dezelve geleegen ; en eindelyk meede in die zeekere verwagting, dat, indien onverhooptelyk daar toe, door ons, bereids eenige fchikkingen mogten zyn gefield, of Orders gegeeven, dezel. ve , door ons dadelyk zouden worden ingetrokken, en buiten effecl: gefield.

De inhoui der voorfz. Misfive, Edele Groot Mogende Heeren, by ons , met die attentie, welke het gewigt der zaake vordert, geëxamineert en overwogen zynde, hebben wy niet wiilen afzyn , in antwoord op dezelve U Edele Gr. Mog. by deeze , te refcribeeren , dat door ons geene Orders hoe genaamd, aan eenige Militie van deezen Staat, om in de Provincie van Utrecht in te rukken , zyn gegeeven ; en dat by ons geen voorneemen heeft plaats gevonden, om eenig Volk van Oorlog derwaards te doen marcheeren , ten ware door of van wegens de Heeren Staaten 's Lands van Utrecht, daar toe aan ons eenig verzoek wierde gedaan; in welk geval wy ons verpligt zoude oordeelen, om die zelfde bereidvaardigheid, voor welgemelde Heeren Staaten van Utrecht , zoo wel als voor de Heeren Staaten der vyf andere Provinciën , te moeten betoonen , welke wy ten allen tyden voor U Edele Groot Mog., wanneer dezelve geoordeelt hebben van ons eenige zoortgelyke requifitien te doen, hebben betoond; dog, om, zoo veel in ons is, te voldoen aan de intentie van U Ed. Groot Mog., zullen wy, in zooda« nig onverhoopt geval, geene Trouppes van den Staat , op Uwer Edele Groot Mog. Provincie gerepanitieert, naar de Provincie van Utrecht doen marcheeren.

T 4 Voor

Sluiten