Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1786. 311

altyd by arrest wyst, en zulks niet alleen door preventie, by wege van apprehenfie in flagranti; maar zelfs door preventie by informatien? zullen dan het Hof en de Magiftraat van 's Hage, by continuatie, moeten aanzien, dat een Collegie', het we!k aldaar geene Jurisdictie heeft, den naam van preventie by cognitie, hun hunne Gevangenen ontweldigen, tegen de gevlugte Burgers procedeeren, in derzelver Huizen vallen, die doorzoeken, om uit de Papieren der gevluchten nieuwe Stollen voor pre ventien by cognitie tegen Edelen, Suppooften, Burgers of Inwoonders op te (pooien, en dezelven daar door van derzelver ordinaris , dagelykfche en competente Rechters af te trekken, ten einde te recht te ftaan voor een Collegie van Policie?

Waar blyft dan de perfoneele veiligheid, welke ieder recht heeft van de ordinaris Juftitie te vorderen ? Waar de Burgerlyke Vryheid ? Waar de Pdvilegien der Edelén van nergens, dan voor het Hof te recht te ftaan ? Waar die der Burgers voor de welken de Magiftraat zoo tegen het het Hof geftreeden heeft? Wie is dan zeker in de Rehdentiepjaats van den Souverain ; wel eer de wellust van Nederland?

Wy zeggen een Collegie van Policie, Edele Groot Mog. Heeren , en dit (in het afgetrokkene befchoud) leevert , onzes oordeels , eene niet minder gewigtige reeden op, om in dubio deszelfs Jurisdictie in zaaken, de ordinaris Juftitie betreffende , wel te reftringeeren , maar niet te extendeeren.

Want, behalven, dat de Leden van zulk een Collegie door behandeling van meenigvuldige zaaken , de executive magt der Regeering betreffende, natuurlyk dikwils worden veihinderd, met die bedaarde en ongeftoorde adfiduiteit en attentie, welke in Rechters, vooral in Rechtere over het Crimen Majefiatis, vereischt word, de verfchillende omftandigheeden en argumenten , welke in het decideeren van zulke delicate qua?sV 4 tien,

Sluiten