Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1786. 3ig

• Waar op gedelibereert , en in bet byzonder selet zynde, op de herhaalde inftantien van de Heeren Bargemeier Gevaens en Penfionaris de Gyzelaer , is goedgevonden e i verdaan , den gerüeldén Fra/cois Mourand de gedecerneerde Doodfïraf re remitteren , en dezelve ftraf te commuteeren in een eeuwigduurenc e gevangenis ; en dat voorts des aangaande zal worden gedaan de navolgende Publicatie.

PUBLICATIE.

JT)e Staaten van Holland en Westvriesland, Allen den geenen die deezen zul!en zien of hooren leezen , faïut; Doen te weeten : Dat , hoe zeer het er.orme faict, door Frarcois Mourand, thars gevangen op de Vooipöorte alhier, byzonder op Vrydag den 17 deezer geperpe"eert ' als zynde een direct Attentaat tegen de Hoogheid van onze Souveraim>eit , uir hoofde van deszelfs aart en natuur, voor geen Pardon, Abolitie of andere Gratie, fufceptibel is, en wy ook om die reeden aan de funplïcatie, door Tohanna Elifabeth Bylevelt, Huisvrouw van gemelde Isancois Mourand, op den 23 deezer aan ons geaddrttfeert, niet hebben kunuen defereeren, en dezelve dienvolgende , zoo als ze was leggende , ten zeiven dage hebben afgefiaagen, en gewezen van de hand, nograns de "herhaalde mtercesfien , door de Heeren GEVAERTS, Burgemeefter en DE GYSELAAR, Penfionaris der Stad Dordrecht , met alle tnogelyk empresfement, ten faveure van gèmeluërJ Frarcois'Mourand ter onzer Vergadering gedaan, op het neemen onzer finale Refolutie met relatie tot de zaake van gemelden Frai c >is Mourand geweest zyn van dat effeft , dat wy, uit eene byzondere deterence aan de intercesfie van welgemelde Heeren GEVAERTS en DE GYSELAAR , goedgevonden en gerefolveert hebben, de Itrpffi öes Doods aan den meergemelden Frar,cois Mourand te remitteeren, en de Seinende tegen denzei-

Sluiten