Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG, 1786. 3-7

geduurende onze minderjarigheid , en laatRelyk wy zeiven , ongeinterrumpeerd tot hier toe ge-

oeffend hebben. ,

Waar meede,

Edele Groot Mogende Heeren, blondere goede Vrienden, wy beveelen Uwe Ed. Gr. Mog. in Gods heilige protectie.

(Onder ftond)

U«er Ed. Gr. Mog. Dienstwillige Dienaar.

(Was get.)

w. pr. v. orange.

(Laager ftond)

Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid.

Op het Loo _ ~

den 32 Maart (Gcontrafigneert)

j^86' t. j. de larrey.

Waar op gedelibereert zynde , is goedgevonden en verftaan, dat de voorfchreeve Misfive van Zyn Hoogheid by Misfive zal worden gezonden aan den Oudraad der Stad Dordrecht, met verzoek om daar op ten fpoediglten derzelver confideratien en berigt aan hun Edele Gr. Mog. te laaten toekomen il en dat inmiddels en hangende hun Edele Gr. Mog. deliberatien, de op handen zynde electie van Burgemeefteren der voorzeide Stad, onvermin iert het wederzyds gefustineerde, zoo wel van Zyn Hoogheid als van de Stad Dordrecht en zonder daar aan de minfte atteinte te geeven, door hun Edele Gr. Mog. zal worden gedaan.

X 4 D=

Sluiten