Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 178Ö. at

nen van denzelven Lande, niet fugitief wezendet tiogte ook in flagranti delicto geattrappetrd wordende, geapprehendeerd ofte te regt ge/ïeid mogen worden , anders, dan door den Officier, ende voor den Regter, beiden in haar reguard, ordinaris, dagelyks ende competent zynde. Welk regt dus even eens aan de refpeclive Jngezeetenen van 's Hnge , als aan die van alle andere Plaatfen toekomt. Waar uit volgd, dat zy daar van door geene andere prajventie, dan door de zoodanige welke door apprehenfie, in flagranti gefchied, zouden mogen worden afgetrokken.

Behalven, dat 'er verfcheiden Perfoonen zyn, welke altyd begreepen zyn in zaaken , de ordinaris Juftitie fpefteerende, zoodanig privatief tot de Jurisdictie van hunnen dagelykfen Regter te, behooren, dat zy 'er zelfs door geene apprehenfie in flagranti van mogen worden afgetrokken; als daar zyn de Praefident en Raad?n en de Suppooften van den hoogen Raade, vermeld in het I Arr, van het , door de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland en van Zeeland geapprobeerd, accommodement tusfchen de beide Hoven van Juftitie van dato 26 Jt-iny 1725.

De Edelen van Holland en Westvriesland , welke zelfs , als zy Militairen zyn , door de by Uwer Ed. Gr. Mog. Refolutie van 30 Sept. 1654 gewettigde preventie van de Militairen Regter in flagranti deliclo, wegens deleten, niet Militair zynde, alhier in loco begaan, niet van 's Hofs privative Jurisdictie mogen worden afgetrokken : En zoo is het ook geleegen met den Heere Stadhouder, Praefident, Raaden en Ministers en alle verdere Suppooften van den Hove, geene burgerlyke Neering doende, en alle andere Gepriviligeerde Perfoonen, welke altyd, en nog laatftelyk by Uwer Ed. Gr. Mog. Refolutie op de differentiaale Pointen tusfchen het Hof en den Haag, in dato 14 Maart 1765, aan 's Hofs privative Jurisdictie zyn toegekend. Gelyk Uw Ed. Gr. Mog. ook by diezelfde ReB 3 fo-

Sluiten