Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1786. 37

de Refolutie van 26 September 1663, hiervoor gemeld, vastgefteld, in turbulente tyden, wanneer de ordinaris Juftitie, tot maintien der goede ordre, de adfittentie der executive magt kan nodig hebben, of wel die executive magt uit zig zelve daar toe werkzaam kan zyn, de beste en meest overeenkomende met de Rechten en Vryheeden der Vrye Ingezeetenen zy, en of daar door niet volkomentlyk word gezorgt voor de veiligheid van den Souvejain in deszelft Refidentieplaats ? te weten, dat de Ingezeetenen wel door de executive magt mogen worden aangetast , in derzelver Oproerige onderneemingen verhinderd en gefecureerd ; maar dat dezelven echter ter te regtftellinge moeten worden overgelaten aan de Ordinaris Juftitie: welke, voor zoo veel het beregten van zwaare misdaden betreft, veel meer het vertrouwen van de Ingezeetenen en van het Pubbcq bezit, dan eenig politicq Collegie. Wy refereeren ons, Edele Groot Mog. Heeren, tot de reedenen daarvan, te vinden in onze meergemelde Misfive van den 2a Maart, en voegen 'et deeze conlideratie nog by,- of niet het gevolg daar van moet zyn, dat de geftrenge RechtsoefTeningen , door een politicq Collegie daar gefteld , wel de gemoederen met fchrik kunnen vervullen ; maar zelden uitwerken die overtuiging, welke nodig is, om de rust in eenen Burgerftaat, op den duur, te conferveeren : Voo<al, wanneer 'er nog bykomt , dat het openbaar bekend is, dat zulk een Collegie niet gebonden is aan de , by de Wetten en Coftumen vastgeftelde wyzen van procedeeren, welke, ten faveure van de verdeediging der Befchuldigden, voor de Ordinaris Juftitie zyn getroduceerd.

Deeze remarque brengt ons dus, als van zelve, Ei. Gr. Mog. Heeren , tot het bezwaar, dat wy meenen (zoo lang de voorfz. auctorifatie op Heeren Gecommitteerde Raa ien nog zoude fubfifteeren, en Heeren Gecommitteerde Raaden daar van gebruik zouden blyven maaken) C 3 voor

Sluiten