Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*/8 april, ZAAKEN VAN 1786.

edele groot mogende heeren,

Nadien het aan Burgemeefteren en Regeer, ders deezer Stad heeft behaagt , om zig met nog vyf hunner meede Vroedfchappen , by Misfive van ia deezer maand , en dus op denzeiven morgen, ja fchier op het oogenblik, dat hunne meede Vroedfchap Mi\ Pieter Cornets de Groot was overleeden , te addresfeeren aan de Heeren ü Edele Gr. Mog. Gecommitteerde Raaden , met verzoek, dat hun Ed. Mog. aan de Vroedfchap deezer Stad zoodanige aanfchryvinge geliefden te doen, als haar Edele Mog. zouden oordeelen best te kunnen dienen, ten einde dezelve Vroedfchap , of meerderheid van dien , deliberame Principe , niets innoveerde , of ietwes ter vervulling van de voornoemde Vroedfchapspiaats zoude onderneemen , voor den 21 deezer maand , en in cas de gemelde meerderheid onvermoedelyk mogt difficulteeren in zoodanige furcheance te berusten , de Vergadering van hun Edele Groot Mog. zoo veel vroeger te befchryven , als uodig zoude zyn , om alle feitelyke demarches, in nadeel van hun gefustineerde voor te komen: zoo alsdan ook door welgemelde Heeren Gecommitteerde Raaden op denzelven datum aan ons een Misfive is toege. zonden, dewelke door Heeren Burgemeefteren jn de Vergadering van de Vroedfchap deeder Stad op den 13 deezer is gecommuniceert, met de daar by gevoegde Copie der voorfz. Misfive van Heeren Burgemeefteren, ten einde door ons, ren aauzien van de vervulling van de voorfz. Vroenfcbapsplaats nietwes zoude worden ondernomen, waar door de zaak, by de voorfz. Mis. live vermeld, voor de byeenkomst van U Edele Groot Mog. Vergadering buiten haar geheel zoude kunnen worden gebragt, maar de geheele zaak daar in geconcerneert, gehouden in ftaate en furcheance. Zv het ons gepermitteert, tot afwending van

al-

Sluiten