Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1786. 121

verdere gepaste aanmerkingen , over het gepasfeerde en de prascipitance, waar mede die daad is verrigt ter zyde Rellen, en veel eer alles aanwenden , wat tot confervatie der harmonie en eensgezindheid zoude kunnen dienflig zyn.

Dan alzoo Burgemeefteren en Vroedfchappen vermeenen, dat zoodanige demarches in den beginne behooren te worden geftuit en regen gesaan , vinden zy zig verpligt U Ed. Groot Mog. met allen eerb'ed, doch gepasten ernst- te verzoeken , (gelyk ook de Heeren deezer Stads Gedeputeerden gelast zyn daarop te infteeren) dat ingevalle wederom zoodanige particuliere addresfen aan U Edele Groot Mog. mogten worden gedaan , geene klagten in voege voorfz. maar alleen verfchillende begrippen , of devieerende advyfen inhoudende, als mede alle foortgelyke of andere nieuwigheeden, welke volgens de aloude en tot hier toe in obfervantia gehoudens cynofure geen objeclen van deliberatien kunnen opleeveren; U Edele Groot Mog. dezelve als dan directelyk en zonder afgifte van Copyen buiten de Notulen te houden , of aan de Zenders te doen weder en uitgeeven.

En vermits de byzondere begrippen van die elf Leden , welke zig met de Refolutien van den Raad deezer Stad van 9 Maart laatstleden niet hebben geconformeerd , op de bovengemelde wyze ter kennisfe van U Edele Groot Mog. zyn gebragt , en in derzelver Registers geinfe. reerd ; vinden Burgemeefteren en Vroedfchappen zig verpligt om de evangemelde-Refolutie, a's meedè eene pro Memorie, waar in vervat zyn de redenen, om welke zy zig niet hebben kunnen vereenigen met de confideratien, door de meerderheid van Commisfarisfen aan hun gefuppediteerd , aan U Edele Groot Mog. by deezen ie doen toekomen, ten einde beide, benevens deeze Misfive meede in de Registers van U Edeie Groot Mog. te worden "geinfeH j reerd,

Sluiten