Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1785. 151

Immers wanneer men het beklag of propofitie van Zyne Hoogheid, te vinden in de Notulen van Holland , onder den datum van 8 September jongstleeden, in» ziet, zal men 'er de volgende ten deezen opzigte alleraanmerkelykfie Periode in

aantreffen.

Ik vinde my verpligt, zoo tot voorkoming van alle confufie, als tot maintien van de Regten my gedefereerd, hoogstdezelven te verzotken, om wanneer U Ed, Groot Mog. eenige voorzieningen gelie. ven te doen, waar toe de adfifientie der Militie nodig is, my als Gouverneur en Capitein Generaal deezer Provincie van derzelver intentie te verwittigen , op dat ik dan , dien conform, de nodige ordres geeven kan, om dezelve exactelyk te doen uitvoeren , en naarkomen; terwyl U Ed. Groot Mog. my altyd volvaardig zullen vinden, om aan derzelver gemanifesteerde intentie , velgens myn pligt, in myne qualiteiten te voldoen, enz. Niet min aanmerkelyk zyn ook de volgende Periodes, in de Misfive van Zyne Hoogheid , ten geleide van meergemelde Memorie gefchreeven, en den 7 December 1785 ter Vergadering van Holland ingekomen, waar by Zyne Hoogheid zig, onder anderen , in deezer voege expliceert.

Men heeft de zaak zoodanig voorgeiteld, als of wy een Oppergezag over de Militie in deeze Provincie , zelfs boven en onafhangelyk van U Edele Groot Mog. hadden willen pretendeeren.

Tot volkome wegneeming van K 4 dee-

Sluiten