Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijö april> ZAAKEN VAN i-36*.'

aan Gecommitteerde Raaden had gecommuniceert , en deeze de uitvoering van dien , buiten zyn tusfenkomst, aan den Officier van de Hoofdwagt hadden gede. mandeert : gelyk blykt uit de Propofitie door Zyn Hoogheid den 8 September jongstleeden ter Vergadering van Holland gedaan , waar toe ten deeze gerefereerd

word.

Uit dit alles vloeit notoir en per fe voort, dat het eigentlyke, het warepoinct, ten deeze in quaeftie , eeniglyk en alleen hier in beftaat: niet of Zyn Hoogheid een gezag gelyk aan dat van Leicester begeert: ook niet, of hy als Gouverneur over het Guarnifoen van 'den Hage een gezag hooger of gelyk aan dat van den Souveraiu zelve vordert; maar dat, in tegendeel, de quaeftie, alle woor'enfiryd ten wederzyden geheel en al ter zyde gefteld en geamputeert, zig waarlyk en in der daad alleen hier toe reduceerd. —» Of hun Ed. Groot Mog. en by abfentie van hoogstdezelve, Heeren Gecommitteerde Raaden, (welke, gelyk by de Refolutie van 9 Maart meergemeld reeds is aangemerkt, als dan den Souverain ingevolge de Confiitutie der Regeering reprefenteeren , op den voet namentlyk en in confornitté van de Inftructie aan Heeren Gecommitteerde Raaden, door hun Ed. Groot Mog. verleent) zonder te kort te doan aan de Regten en Praaëminentien van den Stadhouder en Capitein Generaal, hunne beveelen, zonder tusfenkomst van hoogstdezelve, hoe zeer prajfent zynde, kunnen geeven, — of nog nader en algemeener, of hoogstdezelven zonder te kort te doen aan de Militaire fubordinatie, hunne beveelen, omisfo medio aan een minder Officier onder een hooger

ftaan-

Sluiten