Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 17I6. m?

Edele Groot Mog., beide concerneerende de vacante Vroedfchapsplaats, door het overlyden van Mr. Pieter Cornets de Groot, en de wyze van de begeeving derzelve ; waaromtrent door voorfz. Heeren Gecommitteerde Raaden op den 12 te voren eene furcheance is gedecerneert , en by hun Edele Groot Mog. den 19 derzelve maand gecontinueert, breeder onder de Notulen van den voorfz. 19 April.

Waar op gedelibereert zynde , is goedgevonden en verftaan , de voorfz. verleende furcheance by deeze in te trekken , en aan Burgemeefteren en Vroedfchappen der Stad Rotterdam onverlet te laaten, om de .vacante Vroedfchapsplaats, op den voet en conform de Privilegiën , en de conftitutie van haar Stad, te vervullen; en is teffens goedgevonden , dat hoe eer zoo beeter de Befogncs over de differenten tusfchen de meerderheid en minderheid van de Vroedfchap derzelve Stad fubfifteerende , omtrent de wyze der verandering van de Magiftrature , en het aanftellen van Vroedfchappen in dezelve Stad, zoo dra mogelyk zullen worden by de hand genomen ; en dat ten dien einde de Misfive van Burgemeefteren der Stad Rotterdam, met de Pro» pofflie van de Vroedfchap en Hoofd-Officier Gevers, betreffende de abuifen in de Magiftraatsbeftelling eu de aanftelling van Vroedfchappen ; mitsgaders het Berigt van de meerderheid der Vroedfchap van voorfz. Stad op voorfz. eerstgemelde Misfive en Propofitie, onder de Notulen van den 1 D.Jc. 1785 en 22 Maait 1786 by Misfive zullen worden toegezonden aan zyn Hoogheid den Heere Prinfe Erflfadhouder , met verzoek om hun Edele Gr. Mog. daar op te doen toekomen deszeifs confideratien en belang ; en dat eindelyk Copie van deeze Refolutie zal worden toegezonden aam Burgemeefteren en Vroedfchappen der Stad Rotterdam, met aanfchryving, om ten aanzien van het different tusfchen de meerderheid en minderheid van de Vroedfchap aldaar over de quaeftie ten principaale fubfifteerende , hun Ed. Gr. Mog. ten fpoedigften te dienen van zoJanige confideratien en elucidatien, als zy zullen meenen , dat, tot opheldering van de qu»ftieufe O 5 poin-

Sluiten