Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i8 may, ZAAKEN VAN 1786.

pointen , van hunne zyde aan hun Edele Gr. Mog. zouden kunnen worden gefuppediteert.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

LXXHI. Extracï uit het Reces van het Graaffchap Zutphen , op den Extraordinair en Landdag, binnen de Stad Zutphen gehouden. In dato 6 May 1786.

By geleegenheid der deliberatien , over N°. 2. Art. zynde Misfives van den Raad van Staaten en Hun Hoog Mog. , om conlënt tot betaaling op den voet van 't voorige jaar, ter oorzaake, om redenen daar by vermeld, geen Staat van Oorlog hadde kunnen worden geformeerd, heeft R. J. van der Capellen tot de Marsch (waar meede zich gevoegd heeft F. B. van der Capellen tot Rysfelt) doen aanteekenen, dat zich bezwaard vonden, om te confenteeren in de continuatie van den Staat van Oorlog voor den jaare 1786, tot betaaling der Militie enz.

En heeft R. jF. van der Capellen tot de Marsch, zich bezwaard gevonden om te confenteeren in de continuatie van den Staat van Oorlog, tot betaalinge der Militie voor den jaare 1786 , zonder de vereischte voorzieningen , dat Burgers en Ingezeetenen niet worden geëxponeert aan kwellingen en vexatien van de Militie van den Staat; in het byzonder , dat tevens ook worde gezorgt, dat de voorfz. Militie niet mooge . ftrekken om Burgers en Ingezeetenen te intimideeren, wanneer dezelve eerbiedig werkzaam zyn, ter bevordering van hunne wettige Voorrechten.

En wyl zoodanig begeerde voorzieningen thatïs onnodig werden geoordeelt, zoo vindt hy zich, om der gevolgen wille, in de noodzaakelykheid om in voorfz. continuatie van aanbetaaling in den Staat van Oorlog voornoemd te diflkulteeren , waartoe hy venneemit ,

naar

Sluiten