Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

03a may, ZAAKEN VAN

1786.

verwonderen over den Tiiel, welke daar aan gegeeven wordr, van Departement tot de Indifche zaaken, even als of het geheel object van de Compagnie iets anders was dan dat van Indifche zaaken, en als of ymand den Titel kon voeren van Bewindhebber der Oost Indifche Compagnie. zonder Scsfie te hebben in het Departe. ment van de Indifche zaaken. — Dat voor zoo veel het oogmerk fchynt te zyn, dit Departement alleen relatief te maaken tot Merc intile objecten, het egter onee ymd is , in een Lighaam als dat van de Oost-Indifche Compagnie , de Mercantüe objecten te willen fepareeren van'de Politieke; dat om zulks met dén voorbeeld uit andere te toonen, men flegts gelieve te confidereeren , dat onder het werk , aan de Heeren van dat Departement fpeciaal gedemaudeerd, ook wordt opgenoemd, te onderzoeken , welke Comptoiren ingetrokken of derzelver omflag verminderd moeten worden: terwyl het een yder in het oog loopr, dat dit een zaak is, die niet alleen op grondregels van Commercie moet beoordeeld worden, maar dat de Compagnie Politieke redenen kan en moet hebben, waarom zy zommige Comptoiren verpligt is aan te houden , fcboon dezelve san de Finantien weinig of geen baate geevén. — Dat, wanneer men het werk van dit nieuwe Departement wat meer en detail nagaat, hetzelve wordt opgegeeven te beftaan in de Kéture en examinatie der Indifche Brie. ven en Papieren , het daar uit te formeeren Verbaal, en het inftellen der poincten van refcriptie: 'c welk alles, door de zes nieuwe Heeren, zou moeren gedaan worden, zon Ier bywezen van eenig Bewindhebber van Zeeland , nog van de andere Kameren , nog van een Huofd-Participant, nog van een Advocaat van de Compagnie ; en fchoon al dit opgenoemde werk te vooren in de Haagfche Befognes pleeg gedaan te worden, dat nu in dezelve Befoghes niets anders zal worden voortgebrrtgt dan het geformeerd Verbaal en de geconcipieerde poincten tot refcriptie ; zoo dat Bewinuhebberen van de Kamers, die de Indifche Papieren niet ontvangen, geheel worden uitgeflooten van de lecture derzelve, waarop zy volgens de Conditiën der Vereeniging een evengelyk regc hebben; en de Hoofd-Participanten,

die

Sluiten