Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 may, Z A\A. KEN VAN 178G.

van den tegenwoordigen gedelabreerden toeftand van de Oost-Indifche Compagnie , en over de meerder of minder noodzakelykheid van redres in de directie, men egter altoos in het oog moet houden, dat de vraag niet is in het afgetrokkene , of 'er eenige verbeetering en redres nodig zy ? maar of 'er zoodanige nodig zy, die niet geëffectueerd kan worden zonder een totale verandering van het zamenftel van het gantfche Lighaam? of, met andere woorden, of niet alleen de uitoeffening van het Bewind , maar ook de form van dat Bewind moet veranderd worden ? dat hieromtrent Hun Ed. Mog. derzelver fentiment hebben gemanifesteerd by de Refolutie van 29 December 1785, te kennen geevende, dat zy zig voldaan houden met de tegenwoordige form van het Beftuur der Oost-Indifche Compagnie, en geen' dringende noodzaak zien, om geduurende den loop van het tegenwoordig Octroy verandering in dezelve te maaken, onder recommandatie aan Bewindhebberen , om alle mogelyke attentie te hebben op de verbeetering en menage van de directie, zoo in het Vaderland als in Indien, voor zoo verre zulks met de Conftitutie en het ware oogmerk van de oprigting der

Maatfchappy overeenkomt. Dat des niet tegen-

ftaande, de Meerderheid der Provintien goedgevonden hebbende , om in de Grondwetten van de Asfociatie veranderingen te maaken, die iiitloopen tot nadeel van één der Socii, of van één der Provintien, welke door het Etablisfement van de Sociëteit onder haar Gebied, een indirect belang by het bewaaren dier Grondwetten gekreegen heeft: Hun Ed. Mog. zig op het fterkfte tegen zoodanige maatregelen zullen blyven oppofeeren, en niet fchroomen te verklaaren, dat» zoo lang de Regten van particulieren Eigendom in dit vrye Land gerespecteerd mogen blyven, de Kamer Zeeland niet verpligt zal worden te pareeren aan Politieke dispofitien, die zo zeer vervreemd zyn van de voorwaarden , op welke zy zig met de andere Kameren , onder- de protectie van den Gemeenen Staat, vereenigd heeft : en dat byaldien de meerderheid der Bondgenooten , tegen de klaarblykelyke billykheid der vmoogen, onverhoopt

goed-

Sluiten