Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 may, ZAAKEN VAN i786.

roJig zal zyn meedetewerken, tot bevestiging van de binnen- en buitenlandfche rust der Republiek. Den 15 May 1786.

(Was get.)

THÜLEMEYER.

LXXX. ExtraÜ uit de Refolutien van de Ed.

Achtbaare Heeren Burgemeefteren en Regeerders der Stad Wyk by Duurfteede. In dato 16 May 1 780.

TH urgemeefteren en Regeerders der Stad Wyk by O Duurfteede, gezien en geëxamineerd hebbende de Requeste van de Leden , compofeeiende het Collegie van de Gecommitteerdens uit deezer Stads Burgery, luidende aldus:

Aan de Edele Achtbaare Heeren Burgemeefteren en Regeerders der Stad Wyk by Duurfteede.

EDEL ACHTnAARE HEEREN,

Zyn de Bezwaaren opgeroepen, uit hoofde van het ongenoegen wegens de fubfifteerende beftellingen, der Staats en Stads Regeeringe , tot vootkominge van ongelegenheden en confufien , welke daar uit tot merkelyk achterdeel van 's Lands en Stads Welzyn zouden konnen geboren worden , en dus met dat oogmerk om die Bezwaren weg te neemen, ten einde de eensgezindheid en goede order onder de gezamentlyke Inwooneren des Lands konden blyven geconferveerd en bevestigd, — en heeft de uitkomst geleerd, dat de voorfz. Bezwaaren, voor zoo verre dezelve relatie hebben , tot de Regeering en het Regeerings-Reglement van den

Jaa-

Sluiten