Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG, 1786.. 253

Ie r h l turk- en PoTYBe van bellier , die geene andere <Un eene Regeeiinjre. by reprefentatie kan gehangen ; daar ii.tegendeel, door de grondlegging van dit Syftheina eene onbepaalde Aristocratie in het midden onzer ftaat ingevoerd te worden , waar door en Burgers en Ingezetenen in dit gewest, in een oogenblik tot eene Slaverny , erger dan die van een Venetiaanfchen kiu'tpenden Onderdaan , verweezen worden, die ten ininIten voor geene Monarchale inmenging, zoo als wy in het midden onzer ondervinden, behoefd te beeven. -— Neen, Edele Mog. Heeren! hoe vast men ook wane , die keetenen thans geklonken te hebben , Burgers en Ingezetenen, die het Bataaffche bloed al kookende door de aderen vloeid , zullen nimmer hunne vrye halzen onder dezelve bukken. Het zal hun aan geene middelen mangelen, om dezelve te verbreeken. Zy verlaten zig in de eerfte plaats op den God hunner Vaderen, door wiens hulpe zy veel fterker kluifters hebben weeten te verbryzelen; en zy vertrouwen op hunne Bondgenooten , die by het aangaan der Unie zig onderling verbonden hebben , om met goed en bloed eikanderen by de duurgekogte Vryheid , Regten en Privilegiën te handhaven. Geene vertooning van eene militaire Magt zal hen in deezen affchrikken. Zy verlaaten zig mede op de Mensehlievendheid, Braafheid en Vaderlandsliefde ; van dezulken die in menigte onder onze Armée gevonden worden, die, als hetzelfde belang in het behoud van het Vaderland, van Regten en Privilegiën, met hun hebbende, verre afzyn, om zig tot onderdrukking en voortzetting van flaaffche oogmerken te laaten employeeren.

Mogte dit alles Uw Edele Mogende tot nadenken brengen, en liever doen overgaan, om, ingevolge van het wederom op deeze Vergadering , fchoon buiten Deliberatie gefteld, eerbiedig en fmeekend verzoek van voor Uw Ed. Mog. yverende Ingezetenen, met ter zyde ftelling van eene Publicatie , die ons waarlyk de Bloed-Placaten onder den dwingeland Philips herinneren , om, zeg ik , een bezadigd onderzoek van alles, wat ftrekken konde tot verbeetering van onzen inwendigen ftaat, by de hand te neemen', als het eenigfte

mid-

Sluiten