Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8a may, ZAAKEN VAN

1786.

tegendeel bewyst. Wy mogen roemen op de ftille gereegeldheid en goede ordre , welke onder de Ingezeetenen van deeze Stad blyft heerfchen. Wy durven meer zeggen , wy vertrouwen dat onze daad, waar van thans quajftie is, niet weinig heeft toegebragt om de rust alhier te bewaaren, en alle fchyn van verwarring voor te komen , dewelke misfchien zoude hebben plaats gehad, indien onze braave Ingezeetenen, (wier vertegenwoordigers wy doch alle zyn , wier Eigendommen , de dierbaare panden van Vryheid en Voorregten door hun aan ons allen zyn toevertrouwd , en .aan welke niet kan ontkend worden, het,Recht om den Souverain zelve eerbiedig te adieeren) in deezen zelfs hunnen ftem hadden verheft. Maar nu, daar hun door de algemeene geruchten bekend was, dar eenige Raaden eene Memorie aan hun Edele Gr. Mog. hadden toegezonden , tot ftaving van hun disfentieerend gevoelen, en waar in de gronden by zyn Hoogheids Memorie, (welke zoo fpoedig was gepubliceerd) ter nedergefteld, wierden opgelost, hebben zy zig ftil gehouden, en niet nodig geacht de deliberatien, het zy van U Edele Gr. Mog., het zy van de Vroedfchap te Amfterdam, door meerdere vertoogen op te houden. En wanneer die Memorie , welke wel is waar door Burgemeefteren en meerderheid van Vroedfchappen was verworpen, en dus aan eene eeuwige vergetelheid, als waare het een ftuk dat het ligt niet zien mogt, zoude zyn toegewyd geweest, vervolgens door den druk is gemeen geworden, fchynen alle onze braave en ftille Ingezeetenen des te meer gerust gefteld te zyn, dat al het geen op deeze materie zo voor als tegen gezegt kon worden , onder het oog van U Edele Groot Mog. was gebragt, en dus met allen vertrouwen den uitflag te kunnen afwagten.

Wy zullen hier paaien ftellen aan onze verdeediging, die wy hoopen genoegzaam zal zyn,

om

Sluiten