Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33ö biaï, ZAAKEN VAN i?8ó\

Exercitie-Genootfchap, met alle de gevolgen van dien verder buiten effect Hellende, hetzelve Genootfchap vernietigt ende disfolveert, interdiceerende aan de Leden van dien, daarinne verder te continueeren, terwyl aan dezelve overvloedige gelegentheid zal worden gelaten , om zig met en onder de Schutteren in den Wapenhandel te oeffeneij. — Ende gemerkt de )>den van het meergemelde Exercitie - Genootfchap hebben van zig kunnen verkrygen , met overtredinge van de Publicatie der Heeren Staaten, van dato den 9 Feu™3^-.1/85' ZOjdanigs lenzen ^ dragen, als nimmer by de Magiltraac dezer Stad zyn geapprobeerd , waardoor te meer partyfchap aangekweekt, en opentlyke veragtinge van de beveelen der Hooge Overheid be. toont wordt: Zoo word goedgevonden en verftaan, om de Leden van dit by deze gedisfolveerd Genootichap op nieuws en overvloede te vermanen, zig van het dragen van dergelyke Leuzen te onthouden, onder ernftige waarfchouwinge , dat tegen de Overtreders zonder eenige conniventie en naar rigeur der Wetten zal worden geprocedeerd. — En zal Extraét dezer Refolutie worden ter hand gefield aan Steven Camp Commandant van dit Genootfchap, ten einde daarva;i aan zyne Mede-Leden kennisfe te geven.

(Onder ftond)

Accordeert met voorfz. Refolutie.

(Was get.)

jan both hendriksen.

PU-

Sluiten