Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAy, STAAT EN OORLOG. 1786. 331 PUBLICATIE.

De Regeerders der Stad Amersfoort met leedwezen vernemende, dat zommige Lieden kunnen goedvinden tegen het expres verbod, vervat by Publicatie van de Ed. Mog. Heeren Staaten dezer Provintie, van dato den 9 February 178J, te volharden, in zoodanige tekens of leuzen te dragen, als nimmer by de Magiftraat geapprobeerd zynde, dienen moeten, om hen van hunne Meede-Burgeren te onderfcheiden, en verderflyke partyfchappen te kweeken, of te onderhouden; zoo is het, dat Haar Ed. Achtb. by vermeuwinge elk ende een iegelyk waarfchouwen, zig daarvan te onthouden, en even zoo min tekenen van het gewezen, dog thans gedisfolveerde Exercitie - Geuootlchap , als Oranjeltrikken of diergelyke Leuzen te dragen, hetzelve op nieuws verbiedende by deze , op pcene van vyfentwintig Gulden , door de overtreders te verbeuren, de eene helfte ten behoeve van den Aanbrenger, en de wederheifte ten behoeve van den Armen, boven en behalven zoodanige andere pcene, als by gemelde Publicatie ftaat vermeld , blyvende nogthans mede ltand grypen de uitzondering daarby opgegeeven.

Aétum in den Raad der Stad Amersfoort den «2 May 1786. Ten zelve dage gepubliceerd, en vervolgens geafhgeerd.

(Onder Rond)

/ In kennisfe van my.

(Was getO

JAN B3TTI HEtiDRIKSEN.

LXXXVIL

Sluiten