Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lol

ZAAKEN VAN

malige InflruElie ("waar aan 't Placaat van xy Sept. 1677. niefs ter waereld gederogeert heeft) Recht en Juftitie te adminiftreeren , niet alleen door middel van dadelyke Apprehenfie, fchoon niet in flagranti deliclo gedaan zynde, maar ook door middel van verleende Mandamenten Crimineel, en zulks fchoon dezelve beiden Ingezetenen waren van deze Provincie,

En laatfie/yk, dat by de gegevene Solutie op de woorden ten uiteinde toe, welke in Uwer Ed. Gr. Mog. Refolutien , by die gelegenheid genomen, zyn geïnfereert geworden, namelyk dat dat procedeeren ten uiteinde toe in niets anders zoude hebben kunnen beftaan, dan in procedures by EdiEle, tegens ingedaagde gevluchte Perfoonen gebruikelyk , gantsch en al uit het oog is verloren, 't geen 'er gedaan zoude moeten worden, als de ingedaagde Perfonen geduu. rende den loop van zodanige proceduren in hechtenis geraakten.

Immers Wy kunnen Ons niet verbeelden , dat in zodanig geval het procederen ten uiteinde toe by Ons Cjllegie zoude hebben moeten ophouden, en vermenen integendeel dat Onze Pra> decesfeuren ook als dan wel degelyk de bevoegd heid zouden hebben gehad , om firaffen te de ,» -creteren en te doen executeren; behoudens echter de faculteit, om, by abfentie van UEd. Gr. Mog., zoo als in 't geval van Carew en Cherland gedaan is , dezelve zaken ter afdoening te zenden aan de Pra^lidem en Raden van het Hof.

En het zal mitsdien ook zeer weinig ter zake doen, of Wy al, dan niet, in ftaat zouden wezen UEd. Gr. Mog. met dergelyke voorbeelden te vermoeijen ; dewyl het aankomt op Onze Rechterlyke qualiteit, en niet op de gevallen waar in dezelve gewerkt heeft.

Trouwens, al wierde nog een gantfche menigte van zulke Exemplen door Ons te berde gebragt, 't zou welligt nooit aan foortgelyke

re-

Sluiten