Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. ni

„ bank der gemelde Stad, en zulks door den „ Hoofd-Officier en voor Schepenen aldaar, als „ den Ordinaris, Dagrlykschen en „ Competente n Ree titer, geïnftitueert en „ gevoerd konden worden.""

Een voorbeeld derhalven, 't welk Hun Ed. Mog. geloofden tegen Onze fustenue (gelyk altoos de zaken artifici/slyk voorgedragen worden) op het allerfterkfle te zullen militeeren.

Maar Wy verbeelden Ons, Edele Groot Mogende Heeren! dat, wanneer aan het Hof ft geen nullo jure adfumeert toen als Ordinaris Rechter geconfuleert te wezen) eens gevraagd wierde, of Hun Ed. Mog. het gerefolveerde in dat geval aanzagen als eene Derogatie aan hunne Inftructie, ze als die, zelfs ex Privilegio , aan de zyde van het Hof met betrekking tot alle de Cas Royaux GEëxPLiCEERT word, het antwoord dan wel ras negatief zoude wezen; en dat derhalven ook door het Hof even min aan Ons, op fundament van dat voorbeeld, de werking Unzer' Inftructie zoude kunnen betwist worden, indien het anders zeker ware, dat het voorfz. geval mede tot de zaken behoorde, welke in Onze Inftructie zyn opgenoemt als de zodanige , waar in Wy by praeventie Recht en Juftitie zouden kunnen adminiftreeren.

Edog Wy behoeven het geenzints daar by te laten.

Want vooreerst : was bet ten tyde van het nemen der voorfz. Refolutie zeer verre van uitgemaakt te wezen, dat de voorfz. klagten gefundeert waren; min nog dat in de overgegeve. ne ltukken iets zoude worden gevonden, het geen volgens de Confütutioneele Wetten en Placasten dezer Landen materie zoude kunnen opleveren tot "het wettiglyk entamerep van Crimineele Procedures tegen de aanzienlyke Perfoonen, over welker gehouden gedrag de van wegens Zyne Groot-Brittanni/che Majesteit ter

Staats*

Sluiten