Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

1*3

den 24. Maart jongstleden , door het Hof ten minften had behoren ie worden opgegeven , waar in toch beftaan zoude de gelykheid van de gevallen, welke aanleiding gegeven hebben rot het nemen van de voorfz. reipective Belluiten; in zoo verre namelyk, dat, als Wy in het laatfte Competent konden zyn , Wy dan cafu quo, volgens Onze Inftruüie, ook Competent zouden hebben kunnen wezen in het eerlte.

Maar Edele Groot Mog. Heeren, ("om geene verdere byzonderheden van dat zoo veel ge-* ruchtsgemaakt hebbende geval ten dezen optegeven) wie penetreert niet het merkelyk onderfcheid , dat 'er is tusfchen opentlyke Perturbatien van de gemeene Rust, onder het osg en in de Refldentie-Plaats van UEdele Groot Mogende, mitsgaders het ondernemen van attentaten tegen de Souverainiteit van UEd. Groot Mog., door een troup Canaille, en tusfchen daden , waar over deze of geene Buitenlandfcln Mogendheid klagten by UEd. Groot Mog. doet inbrengen tegen Heeren Burgemeester en en Regeerders van deze of geene Stad, of derzelver Ministers ?

Immers in het eerlte geval maken het Recht der Hooge Overheid, en de B-'langens der Justitie , hoogstnoodzakelyk, dat met alle rigeur en promptitude tegen de. Daders geprocedeerd werde ten uiteinde toe j doch in het laatfte geval zou het plaats kunnen hebben, dat 'er ten regarde van de Mogenheid, die klager is, incidenten tusfchen beiden kwamen, die alle verder onderzoek dienaangaande geheel zouden doen vervallen , zonder dat het Recht der Hooge O vetheid hier te L^ande daarby verder eenig belang zoude hebben.

En met dat oog, naar 't Ons toefchynt , heeft het Hof zeive, de opgemelde Refolutie van U Ed. Groot Mog. befchouwt na den vyandelyken aanval van Zyne Groot Biittannifchen Msiefteit tegen dezen Staat, uitwyzens de MisXXXIIl, deel. H J-

Sluiten