Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 119

de op dit refpeéf, een Lufus in voce maakt, door het overzetten van het woord Ordinaris in dat van Gewoon, doch dat men op die manier, gelyk doorgaans in dit opzicht, deguifeert, dat het woord Ordinaris zodanig eene betekenis niet altoos kan admitteren, zelfs niet ten regarde van het Hof en den Procureur Generaal, dewyl »er binnen deze Provincie meer dan ééns Oproeren zyn geweest (by voorbeeld te Amfierdam in 1696,) waarin Wy echter niet geloven dat het Hof, als de zoogenaamde gewoone Rechter, of de toenmalige Procureur Generaal, als de zogenaamde gewoone Aanklager, gefungeerd heeft.

En Wy vertrouwen derhalven met veel beter recht het woord Ordinair, conform het hier voren gemelde fentiment van H. de Groot, ten dezen opzichte voor een woord van dezelfde betekenis te mogen houden, als het woord Legitiem of Wettiglyk Geconstitueert; namelyk, niet by wege van eene Ex. traordinaire Delegatie in zeker byzonder geval, en met relatie tot zekere byzondere Perfoonen, en dus temporair, ad fpecialem Aclum, maar Perpetueel, in alle gevallen van dien aart, waar over Wy by preventie zouden cognosceeren; terwyl die Judicature, by eene folemneele Inftructie aan Ons gedemandeerd, ook niet, (zoo als het Hof de zaak wel wilde tourneere. ) door middel van preventie by O s verkregen, maar integendeel behouden en geconserveert word; vermits de qualiteit om zoodanige Judicature te kunnen ex^rceeren , zoo wel in den boezem van Ons Collegie geradiceerd is, als in die van het Hof, fchoou de preventie alleen in flaat is, om dezelve by een dier beide Collegien te kunnen doen werken, uitgezonderd in gevallen, waarin UEd. Groot Mog. zelve het anders goedvinden ; zoo als, by voorbeeld, ten Onzen regarde plaats gehad heeft in het geval van Mourand, en ten regaide van het Hot noH 4 pens

Sluiten