Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I20

ZAAKEN VAN

pens het gebeurde op den beruchien Sr. Nicolaas avond.

• Ja maar, Ed Groot Mog. Heeren.» zou het nut ptasjudicialvl voor de Iugezetenen zyn, dat een Collegie, als het Onze, 't welk beftaat uit Perfoonen, die allen het Recht van Comparitie in Uwer Ed. Mog. Vergadering hebben, zoude oordeelen over zaken, waarin de Accufator Pu-

bÜCUS, als ef.n gemagticde van die

Vergadering in den naam van diezelf. de Vergadering tot vindicle ageert van de belediging, welke hy fustincert die Vergadering te zyn aangedaan, inzonderheid om redenen van het in de Menfchelyke Na'uur gelegen zwak, op Pag. 10 van 's Hofs Misfive de dato 22 Maart bedoelt; en uit de daarby geallcaueerde pasfage van Montesquieu (gelvk men het thans op Pag. 2s der nadere Misfive van <x Juny doet voorkomen) by argumentatie geappliceetd?

Dan Wy antwoorden daarop , dat (deze refkdtie, voor zoo veel Ons betreft hier voren, en by Ons Advis van 27 April, reeds genoegzaam geresontreeit zynde) het ten opzichte van Uwer Ed. Cr. Mog. Advocaat Fiscaal by Ons Collegie niet zeer klaar voorkomt, wat het Hof gebireerd hebbe met denzelven te befchryvtn als een Gemactigden van UEd. Groot Mog. Vergadering; namelyk, of 's Hofs oogmerk geweest zy denzelven aldus te noemen in dien zelfden zin, als de Procureur Generaal een Gemagtigde van Uwer Ed. Gr. Mog. Vergadering zoude kunnen genaamd worden, dan of Hun Ed. Mog. daar mede iets anders hebben bedoeld, en wel byzonder zoo< anig iets, dat zwemen zoude naar een Mandataris, die gehouden zoude wezen zich in cie waarneming van 't geen hem gedemandeerd is, altoos en in alles Politiquement te reguleren naar de Rmeelen van UEd, Gr. Mog. als zyne Lastgevers.

Zoo

Sluiten