Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. "3

procedures, d^or Ons in de zaak van Mourand e-h-uter, 'e reflecteren, maar (preenfelykj) alleen om UE1. Groot Mor. te overtuigen , dat de bandelwvze , die tusfchen Ons er, het Hot tot nu onlangs (al het geen zoo tn » al« in 1785 by Ons Collegie geoeurd is, Haat men hier vooKichtfgheids-halve over) » conform» d van Uvver Ed. Groot Mog. Refolutie van 26 September 1663 geobferveerd, zoude zyn geworden, de beste en meest overeenkomende was met de Rechten en Vryheden der Ingezetenen, en dat daar door votkomelyk gezorgd wierde voor de veiligheid van dn Souverain 111 deszelfs Refidentie-Pfaats, en voor de Confervatie van de rust in den Burgerftaat. .

Dan, welke moeite Hun Ed. Mog. zich gegeven hebben, om al het hatelyke, Ons» toegeduwd, op die manier te verbloemen, het blykt in allen gevalle , dat alles, op zyn best genomen, zich reduceer;, in de eerfie plaats tot een ine-wikkelde reproche aan ü Ed. Groot Mog. , dar de Publicatie van 24 Maart ten Onzen opzichte geheel onnodig in de waereld was gekomen waar van noentans UEd. Groot Mog. zelve getoond hebben het tegendeel te begry-

PtEn ten anderen, op de telkens, direct tegen Onze Iuftructte aan , met eeue onbegrypelylte fermeteit gefouteneerde adfu<nt«e , dat Wy tn hac materia geene Wettiglyic Geconstitueerde Rechturs zouden zyn, en dus van een geheel andere Conditie zouden wezen , als de Leden van her H >f, ichoon dat Collegie zoo wel op eene li ft '.<c~he betoigneert, als het Onze, en althans by deze gelegenheid geene doorslaande blyken gegeven heelt van verdiende praïference uit hoofde van die bedaardheid, en van zulk een koel bloed, als, volgens de eige Helling van Hun Ed. Mog., in eenen Neutralen Rechter hoojsynoodzakelyk is; En wat betreft de vooifz. aanhaling van Wa-

ge-

Sluiten