Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i36 ZAAKEN UN

Wy erkennen ondertusfchen zeer gaarne, dat zulke extraordinaire dispofitien, waar over alhier quaestie is , altyd maar temporair kunnen v/ezen, dcch geenzints voor nu en in het vervolg, en van nu voortaan; ?elyk het Hof op Pag. 53 der Remonftrantie yan den 8 April gezegd heeft, uat ten deezen opiichte in de AuElorifatien, waar over men klaagde,

• gevonden /,oude worden.

M".ar Wy inhjereeren nogmaals, dat het niet dan ydele declamatiën zyn , wanneer het Hof z-% van die> uitdrukkingen prevaleert, om daar uit eere ptaetenfe akeligheid der gevolgen te de. riveeren, indien de voorfz. Auclonfatien bleven voetwerken.

Dit vertrouwen Wy op Pag. 25 en 26 van Ons meergem. Advys zeer klaar betoogd te hebben.

En het is, naar Oize gedachten, een bloote ecbsppade, die men Vr nopens de Publicatie van 24 Maart op gevonden heeft, namelyk dat wy over 't hoofd zouden htbben gezien, dat die woorden van nu voottaan , daar in zo wal gevonden worden , als de woorden nu en in het vervolg in de Publicatie van 23 February jongst' leden.

Wrant in de Publicatie van 24 Maart zyn de woorden van nu voortaan niet geinfereert in de daar by voorkomende Auctorisatie, (zo als het Hof beweerd) maar in de voorafgaande pe'iod"s.. contineerende: 1. het vertrouwen van UEd. Groot.Mogende dat elk en iegelyk der

• Ingezetenen van deeze Uwer Edele Groot Mogende Refidentie-Plaats zich van toen voortaan ten zorgvu'digften zoude wachten, van zich an~ dermaal tegen de Souveraine Befluiten van Uwer Edele Groot Mog. Vergadering te verzetten; en s. de vermaning , om zich inzonderheid als gehoorzame Ingezetenen aan Uwer Ed. Groor Mog. Soirersine hevelen, vooral aan de zodaniger», die UEd, Groot Mog. tot eer en-luister van

* Hoogst»

Sluiten