Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iCo july, ZAAKEN VAN 178^

de Leeden , hoe zeer derzelver thans gemanifesteerde gezindheid over de afdoening der bezwaren dieswegens juist ge*n aunTig voouiitzigt geeft, deeze en diergelyke b< fchikkingen geheel en alleen aan deezer Stads-Regeering en Burgery zullen overlaten, zonder zig daardoor te laten aftrekken van zoodanige goede voorneemens , welke by dezelven nog mogten plsats hébben omtrent de Ptovimiale R-dresfen; althans wy verfeeren op dit fluk in deeze nenkbeelden, wy agten ons gehouden , de Burgery zoo veel te gemoet te komen , als eenigzints mei de regelen van billykheid kan beftean, vooral in zaken, welke gefchikt zyn tot herftelling en bevestiging van het vertrouwen tusfchen ds Rageering en het Volk. Wy geloven , en Uw Ed. Gr. Achtb. zyn het daarin zeker met ons ééns, dat. de Regeering geenszir.ts gefchikt is, om daaiin eigen belang of eene gewaande grootheid van de ge Aagten der Regenten na te jagen, gelyk het dan ook zeker is , dat ieder eerlyk en cordaat Lid der Regeeiing, welke, afkeerig van de voorgemelde bedoelingen, boven al het welzyn' van het Volk in het oog heefi, en die zyne hoogfte beloning zoekt in een goed geweten , en tevens in de agting, ia de liefde, en in het vertrouwen van zyne Mede-Burgeren , nimmer van het Volk iets te vreezen heeft; daar integendeel het zelve Volk noodwendig zoodanige Regenten moet verdenken , welke maar de minfle zwarigheid maken, om zig voor hen te verantwoorden, of die hen tragten blind te houden voor hunne verrigiiugen, Daar dit alles nu zoo is, en daar wy g. e e wettige redenen vinden, om te difficuheren, kunnen wy, om alle de bygebragte redenen, niet anders, dan nogmaals advifeeren, dat wy, wat ons aangaat, volkomen bereid zyn, de zestien benoemde Gecommitteerden uit de Burgery dadelyk in den Eed te nemen op de voor hen gearresteerde inftruftie, onder zoodanige veranderingen, welke voor deeze reis in het formulier van den. eed zullen moeten plaats hebben, als wy hierna zullen laten volgen, waarby Uw Ed. Gr. Achtb. dan tevens uiidruklyk zouden kunnen declareren, dat de Vf-etfchap door deeze actus van beëdiging der Burger-Committeerden niet wil-

Sluiten