Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

258 julv, ZAAKEN VAN 1780".

ter goeder trouwe met de Burgery te hebben gehan-

dek. *

(Was ger.)

JAN PIETER DE RIDDER.

Utrecht, den 25 July 1786.

XII.

EDELE GROOT ACHTBAARE HEEREN!

Hoewel uit de verfcheide ingeleverde Advifeu en Declarato;ren van den Ondergetekende, in Stans Notulen te vinden, en die, door het publiek maken de zelve, in handen der geheele Burgery zyn , duidelyk op te maken zyn deszelfs fentimenten , zoo over het nieuw ontworpen Stads Regeerings Reglement, als 0. k over de introductie van het zelve, waartoe hy zig kortheidshalve refereert; fchynt het haast overtollig te zyn om daar iets meer by re voegen , zoo het niet wa« m zig te verklagen over net point dezer volle Beichyving.

Hewel ru, sedert het bepaalen derzelver, door de zig noemende Gecomtrnrreerden uit de 8 Burger-Compagnien dezer Stad, btlbame uit de Schutters, W-igtviyen en Uitkopers, te zamen uitmakende de Siemgeregtigden uit de Burgery; maar van weik, als een ieder in dezen tyd onbefcliroomd zyn gevoe'eo dorst te uiten, ras !>et tegendeel zoude blyken, zodanige ve inde en met alie denkbeelden van ontzag en eerbied aan zvne Wettige Overigheid verfc uldigd ftrydige demarches zytl gedaan , dat de Postenteit dezelve nauw'yks nui kuv en geloven, en men, dezelve met de mogely. ke en gedreigde gevolgen inziende, liefst zoude verkiezen M niet verder uittelaaten , en alles te laaten vaaten; heeft de Ondergetekende geprefereerd , om da te]yk te toonen , dat hy , nog om lief of leed , of om eenige andere zaken, van tier betragten van zyn pügt, en nskoming der by dc aanvaardiging van zyn post

ge-

Sluiten