Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aug. STAAT E OORLOG. 1786. 7

tot den aanbouw van nieuwe Kameelen zoude moeten overgaan; terwyl men het eerfte middel begreep het eenvoudigile , en in de eerlte uitgaave het minst kostbaarfte , dog eok het onzeekerfte, en het laatfte middel het kostbaarfte, dog ook het zeekerfte, te zyn. .

Dat zy Gedeputeerden ook in de uitvoering deezer Commisiie niets anders buteerende , dan aan den dienst van den Lande, aan de eene zyde op de menageufte, dog, aan den anderen kant,.tevens op de zeekerfte wyze, bevorderlyk te zyn, niets onbeproeft hadden gelaten, om dit oogmerk te bereiken. .

Dat zy, tot dat einde, in Perfoon mipectie hadden genoomen van de Kameelen, en die onder een der Scheepen van 74 Stukken doen brengen met de Grondtouwen onder het Scnip, om de fluiting der Kameelen om het Schip te zien, en daar na te calculeeren, hoe veel voeten deeze Kameelen het Schip zouden kunnen listen; &c. . . . ,, ,

Dat zy de Havenbrug geheel hadden doen open maken, en toen een proef genomen met een, daar toe vervaardigde, raam, hebbende de lengte, en wydte van een Schip van 74 Stukken , op Kameelen zittende, zoo lang, en wydr, die met mogelykheid konden vallen , om door deeze proef té ontdekken de difficulteiten , die zig in het uitbrengen der Scheepen, zoo m het gat van de Biug, als in de buiten Haven, zouden op doen.

Dat zy Gedeputeerden, na dat zy dit alles, in prsefentie van de bovengemelde deskundigs Lieden, hadden onderzogt, opzettelyk eene conferentie hadden gehouden met die zelve Perioonen, als meede met de Bediendens van t Col. legie ter Admiraliteit, waar by zy rondgevraagd, en de advifen, hoofd voor hoofd, hadden opgenomen ; wanneer de eenpaiige gedagten van 0IU die Lieden waren, om nieuwe Kameelen te maaken, oordeelende men, dat de iigting, aan A 4 de

Sluiten