Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mku STAAT EN OORLOG. 1785. iï

met fpringtyen, hooge vloeden , en de Scheepen zoo weinig met tuig en ballast bezwaard, als mooglyk was.* &c. 7. Dat aan het Noorderhoofd , aan het Zuiderhoofd , aan de mond van de Ha- ven , en aan de Havenbrug , ook r.og eenige kleine veranderingen zouden behooren te gefchieden; welk een en ander , gevoegd by de kosten van nieuwe Kameelen wierdt gecalculeerd te zullen kosten bruto ƒ 140000-0-0; kosten, naar de gedagten deezer lieden , zeer wel waardig te impendeeren tot het uitbrengen van twee Scheepen, die de Republicq hadden gekoot meer dan 12 Tonnen Gouds. Dat, op alle deeze gronden, de gemelde Equi-; pagemeelter Crommelin, met de genoemde Scheepsbouwmeefters , voor hun advis, aan hun Hee« if n Gedeputeerden uitbragten: „ om nieuwe „ Kameelen te maaken, zoo lang en breed, ais „ die maar eenigzints konden vallen ; als het 5, eenigst, en op den duur minst kostbaar mid» „ del, om de Scheepen van 74 Stukken uit de Haven van Harlingen te brengen." Dat zy Gedeputeerden by het gemelde nog meenden te moeten voegen, dat, om Kameelen van bet Collegie van Amfterdam of het Noorderkwartier te doen komen naar Harlingen, om de Scheepen van 74 Stukken, binnen en in de Haven te Kameelen, onmogeiyk was, uit hoofde, dat die Kameelen 55 voeten wyder waren, dm de Havenbrug, (hier voorgemeld) permitteerde ; behalven dat ook de buiten Haven te naauw was, &c.

Dat zy Gedeputeerden geinfteerd hebbende , om ook de gedsgten van het Collegie op dit fujet te ontfangen, in antwoord op de Misfive aan het zelve door de Commisfie gezenden , (gelyk zy reeds de eer hadden gehad, by hunne Misfive aan hun Hoog Mogende van den 13 Jiily 1786, te communiceeren) ook, eindelyk,

dit

Sluiten