Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aug. STAAT EN OORLOG. 1786. 21

B. edele mogende heeren,

Ingevolge, en ter voldoening van U Edele Mogende Refolutie van den 21 deezer lopende maand, waar by den Ondergeteekende Equipagemeefter gelast word, om iehriftelyk zyn advis en confideratien op te geeven, om de Scheepen van 70 Hukken Kanon, die alhier gebouwt zyn, op de beste wyze uit deeze Hiven te brengen, als meede, te bereekenen de kosten daar toe benodigt, zoo heeft den Ondergeteekende by deezen de eer, zyne gedagten desweegens ter kennisfe van U Edele Mogende te brengen; dewelke voornamentlyk hier in beftaan, dat men nieuwe Kameelen diende te bouwen ter lengte van 170 voeten , wyd in de midden 13 voet, diep of hol voor iy\ voet, ag' ter hol 19 voet; welke Kameelen na de Mallen van de Scheepen zoodanig te pas of fluitende om dezelve moeten gemaakt worden, dat yder Kameel niet meer als één, a één en een half voet op de grootste wydte van het Schip afwykt, wanneer dezelve Scheepen, op de Kameelen, het Havensbrugge-gat zouden kunnen pasfeeren; en is hy Equipagiemeefter van oordeel, dat zoodanige Kameelen teffens in ftaat zyn , om dezelve Scheepen op diep water te brengen ; nogtans onder de bepaaling, dat de Raamten, daar de vaste Brug op rust, uitgeligt worden, en derzelver beugels weggenomen zyn, als meede, dat in die Kameelen niet te min Eikenhout word gebragt, en dat de bodem van greene Hout is, en men in de buiten Haven nog eenige verandering zal moeten maaken, door de boom wat te verwyden , en eenige Paaien aan de binnen kant van het Noorder- en ZuiB 3 der-

Sluiten