Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14"» aug» ZAAKEN VAN 1780.

CXXX1V. Adres en Protest van de Bwgery der Stad Hattem, door hare Gecommitteerden* , in vollen getalle in de Kerk vergaderd, om door voorfchreven Gecommitteerdens ter Vergadering van Raad en Gemeente te wordengtpr<efenteerd. In dato ... Augustus »78o\

WEL EDELE ACHTBARE EK WEL EDELE EN EERZAME HEEREN!

Remonftreert roet fcbu'digen eerbied de Burgery van Hattem , en Corps vergaderd, dat dezelve van tyd tot tyd, hoewel vergeefs, aewagt hebbende, dat Zyne DoorL Hoogheid, volgens onze Stads Privilegiën en wel herbragte Coftuimen, de opengevallene Schepenenen Raadsplaatzen alhier ter behooriyker tyd zou hebben vervuld, daar, hoewel Hoogs»dezelve hiertoe vmitrekt verpligt was, ten overvloede egter zoo veele gerefereerde inftantien, zoo wel door de gezworen Gemeente, als door de Burgerye ten dien einde zyn gedaan • zonder dat gemelde Zyne Hoogheid zig beeft verwaardigd, daarop, gedu-urende meer dan een jaar; C-l welken tyd de eerlte Vacature neds heeft opcngeitaan) niet de allermintte reflexie te flaan, en dat nietteeenftaande, volgens den uitdrukkelyken letter van onze Stad Privilegiën, die respecttve Vacatures binnen den tvd van één maand hadden moeten zyn vervuld.

Dat de verwondering en gevoeligheid van de Btirgervethands ten top gedegen is, daar men dezer dagen heeft moeten ondervinden, dat Zyne Hoogheid heek kunnen betluiten, ééne van die Vacatures te vervuilen met den Perzoon van Albertus üinckgbeve.

Bet treft de Burgerye gevoelig, Wel Edele Achtbare en W l Eiele en Eerzame Heeren! zig in de noodzakelykheid gebragt te zien, deze keuze van Zyne Hoog.

Sluiten